Presseklipp
Sjekk ruter på:

Vedtekte​r for No​rske Havner

§1 Foreningen​​s navn

Foreningens navn er Norske Havner

§2 Fo​rmål

Norske Havner er en interesseorganisasjon for synliggjøring av havnenes samfunnsmessige betydning og for ivaretakelse av deres rammevilkår.

Norske Havner skal arbeide for at de ansatte i havnene utvikler og opprettholder en høy faglig kompetanse gjennom deltakelse i faggrupper, seminarer, prosjekter, kurs og etterutdanningstilbud. 

Foreningen skal formidlene tjenester som havnene har behov for, som innen arbeidsgiver- og tariffområdet, juridiske tjenester og innen ekstern kommunikasjon.

Foreningen skal samarbeide med andre aktører og delta i internasjonale fora der dette er formålstjenlig

§3 Medlemsk​​ap

Som medlemmer i Norske Havner kan opptas havneorganisasjoner og kommuner i Norge med sjøområde som er definert i Lov om havner og farvann. Både private og offentlige havner kan være medlemmer.

Godkjenning av nye medlemmer, endring av medlemskap som et resultat av navne- eller organisasjonsendring, endring i geografisk område eller sammenslåing, avgjøres av Styret. Medlemskap eller ønske om endring i medlemskap i Norske Havner skal ikke avslås uten saklig grunn.

Inn- og utmelding skal skje skriftlig. Utmelding må skje innen 1. juni for å være effektiv fra utløpet av kalenderåret utmeldingen er mottatt. For kunne være stemmeberettiget på årsmøtet må innmelding skje innen 1. mai samme år.  

§4 Kontingent

Årsmøtet vedtar grunnsatsen for kontingenten, samt minimums- og maksimumsbeløp for denne, etter forslag fra styret. Grunnsatsen multipliseres med en G-faktor som er basert på medlemmets årlige driftsinntekter:​

​Trinn

​Omsetning (Driftsinntekter)

​G-faktor

​Trinn 1

​Under kr - 4.999.999

​3

​Trinn 2

Mellom kr 5.000.00 – 7.499.999

​5

​Trinn 3

​Mellom kr 7.500.000 – 9.999.999

​8

​Trinn 4

​Mellom kr 10.000.000 – 19.999.999

​15

​Trinn 5

​Mellom kr 20.000.000 – 39.999.999

​22

​Trinn 6

​Mellom kr 40.000.000 – 69.999.999

​26

​Trinn 7

Mellom kr 70.000.000 – 99.999.999

​33

​Trinn 8

​​Mellom kr 100.000.000 – 199.999.999

​39

​Trinn 9

​Over kr 200.000.000

​49​

 

Havnenes plassering i trinn fastsettes for budsjettåret på grunnlag av driftsinntektene i det forutgående året. Styret gis fullmakt til å forhandle med nye, potensielle medlemmer om redusert kontingent første driftsår dersom dette er avgjørende for tegning av medlemskap i foreningen.

§5 Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Det første ordinære årsmøtet etter stiftelsesmøtet i Norske Havner finner sted innen utgangen av juni 2018.

Styret forbereder de saker som skal behandles på årsmøtet og foretar skriftlig innkalling med minst 60 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet, må være mottatt av styret senest 45 dager før årsmøtet. Saksliste sendes medlemmene senest 30 dager før årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

  1. Styrets beretning
  2. Revidert årsregnskap
  3. Fastsettelse av årskontingent
  4. Innkomne saker
  5. Budsjett (årsbudsjett/langtidsbudsjett)
  6. Valg av styremedlemmer og numeriske varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Valgperioden for styrets medlemmer er 2 år. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder ved særskilt valg.
  7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
  8. Valg av revisor.
  9. Valg av valgkomité.

Valg av sted for gjennomføring av årsmøtet er delegert til styret.  Stemmerett har medlemmer med betalt kontingent innen 1. mai samme år. Medlemmer som har sagt opp medlemskapet har ikke stemmerett på årsmøtet.

Stemmer som det enkelte medlem kan avgi, fastsettes i forhold til medlemmets plassering i kontingentgruppe etter følgende fordeling:​​

​Kontingentgruppe

​Medlemmets kontingent

​Antall stemmer

​ 1

​T.o.m. kr. 15.000

​1

​ 2

Fom. kr. 15.001 – tom. kr. 99.999

​2

​ 3

​Fom. kr. 100.000

​3

 

Medlemmene kan stemme gjennom skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakten må fremlegges for møteleder for møtets begynnelse. 

Med unntak av vedtektsendringer og oppløsning som krever 2/3 flertall, fattes alle beslutninger med simpelt flertall.  Hvis minst 5 stemmeberettigede medlemmer krever det, skal avstemmingen foregå skriftlig.

Det enkelte medlem kan ha flere delegater til årsmøtet som har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. 

Styret eller minst 1/3 del av medlemmene kan kreve at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer på ordinær måte, men med 4 ukers frist for innkalling og saksliste.  

§6 Styrets sammens​etning og oppgaver

Foreningen ledes av et styre bestående av 7 medlemmer. Styret kan ha representanter både fra styrende organer i havnene og fra havneadministrasjoner. Styreleder velges blant representanter fra havneadministrasjoner.

I tillegg til styrets 7 faste medlemmer består styret av 2 numeriske varamedlemmer. Varamedlemmene velges på hvert ordinære årsmøte. Varamedlemmene innkalles ved forfall av faste medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, herunder leder eller nestleder. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styrets møter.  Ved uenighet kan styremedlemmer og foreningens daglige leder kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

Styret skal påse at foreningen drives i samsvar med foreningens formål og innenfor fastsatt budsjett, samt retningslinjer gitt av årsmøtet.

Styret oppretter og nedlegger stillinger. Styret ansetter daglig leder. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styret fastsetter medarbeidernes lønn og andre betingelser. Styreleder og nestleder utgjør foreningens forhandlingsutvalg.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret skal påse at alle ansatte har en ajourført stillingsbeskrivelse og at medarbeidersamtaler gjennomføres.

Foreningen tegnes av styrets leder eller ved dennes fravær av nestleder og daglig leder i fellesskap.  Styret kan tildele prokura. Ved opptak av lån og kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom skal tegningsretten utøves av et samlet styre.

Styret skal sørge for at faggruppene er inndelt og organisert på en hensiktsmessig måte. Styret kan nedsette prosjektgrupper eller utvalg rettet mot avgrensede behov. Ved etablering eller nedleggelse av permanente utvalg ut over faggruppene må dette vedtas av årsmøtet.

Styret skal sørge for at medlemmene får jevnlig informasjon om virksomheten i Norske Havner, herunder planer, aktiviteter og resultater som oppnås. Det etableres interne informasjonssider kun for medlemmene.

§ 7 Valgkomite​

Valgkomitéen består av 3 medlemmer og velges av årsmøtet. Det besluttes hvem som skal være leder. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på årsmøtet. Valgkomiteen legger også fram forslag til honorarer for utøvelse av foreningens verv. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 

§8 Vedtektsendrin​ger

Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret senest 45 dager før årsmøtet.  Styret oversender forslagene til medlemmene med styrets innstilling. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede for å være gyldige.

§9 Oppløsni​​ng

Forslag om eventuell oppløsning av foreningen skal behandles i samsvar med reglene i § 5, men ved skriftlig stemmegivning.  Beslutning om oppløsning må for å være gyldig gjentas på første ordinære årsmøte.

I tilfelle oppløsning avgjør årsmøtet fordeling av foreningens aktiva etter innstilling fra styret.